Informator Pacjenta

 

Informacje dla pacjenta – Czy wiesz, że  wydatki na opiekę możesz odliczyć od podatku !!

 

Informacje dla pacjenta – Czy wiesz, że  wydatki na opiekę możesz odliczyć od podatku !!
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne(art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1997 z późn. zmianami) podlegają odliczeniu
od podatku.

Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione miedzy innymi na:
•    zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
•    odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
•    opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby  uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
•    leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami
w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
•    odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu
sanitarnego.
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z niżej wymienionych orzeczeń:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną,
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego
na podstawie odrębnych przepisów,
4) orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać również podatnicy,
na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł..

logo_.cdr